نوسازی آپارتمان ۶۶ مترمربعی سازمان برنامه جنوبی

نوسازی آپارتمان ۶۶ مترمربعی سازمان برنامه جنوبی

رنگ های اصلی سفید، ونگه و خاکستری

نوسازی آشپزخانه، حمام و دستشوئی

علی اکبر اسکوئی

هنرمند و طراح

متولد ۱۳۶۱ تهران

کارشناس ارشد مهدسی عمران از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران